หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าสายลวด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 


 

 

 
เกี่ยวกับตำบล อาณาเขตติดต่อ สภาพทั่วไป ข้อมูลประชากร
 
 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ด้วยกระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า ท้องถิ่นบางส่วนของตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้ เพื่อประโยชน์ในการทำนุบำรุงท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติสุขาภิบาล พ.ศ. 2495 จึงให้ยกฐานะท้องถิ่นบางส่วนของตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก


จัดตั้งเป็นสุขาภิบาล ชื่อว่า “สุขาภิบาลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก” และได้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก มาเป็นเทศบาลตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เมื่อ พ.ศ. 2542 ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542
 
 


เทศบาลตำบลท่าสายลวด อยู่ในท้องที่ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 105 (ตาก - แม่สอด) มีอาณาเขตห่างจากที่ว่าการอำเภอแม่สอด ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 4 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัด 91 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 513 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 10.10 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 6,312.50 ไร่คิดเป็นร้อยละ 0.05 ของเนื้อที่อำเภอแม่สอด
 
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสายลวด
  ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลแม่ตาว  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลนครแม่สอด
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ประเทศสหภาพเมียนม่าร์ โดยมีแม่น้ำเมยเป็นเส้นกั้นพรมแดน  
 
 

 
 
 


ภูมิประเทศของเทศบาล มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบทั้งหมด
 


ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลท่าสายลวด ประกอบอาชีพค้าขาย รับจ้าง เกษตรกรรม และธุรกิจส่วนตัวประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือน, รับจ้างทั่วไปและบริการอื่นๆ รายได้ประชากรต่อคนเฉลี่ยแล้ว 39,531 บาท/ปี
 
 
ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนมีนาคม จนถึงกลางเดือนเมษายน อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง จะมีอุณหภูมิระหว่าง 33 - 38 องศาเซลเซียส หากร้อนจัด จะมีอุณหภูมิประมาณ 39 องศาเซลเซียสขึ้นไป
ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม แต่อาจเกิด “ช่วงฝนทิ้ง” ซึ่งอาจนานประมาณ 1 - 2 สัปดาห์ หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน ในเดือนกรกฎาคม เขตเทศบาลเคยเกิดอุทกภัยรุนแรงที่สุดในปี พ.ศ. 2556 มีฝนตกเฉลี่ยประมาณ 900 มิลลิเมตร


ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว 1 - 2 สัปดาห์ เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณภูมิต่ำสุด ประมาณ 10 องศา
 
 
 
จำนวนประชากรทั้งหมด   24,400   คน  แยกเป็น

ชาย    12,635    คน คิดเป็นร้อยละ    51.78

หญิง   11,765    คน คิดเป็นร้อยละ    48.22
จำนววนครัวเรือน         4,119         ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย      2,415.84    คน/ตารางกิโลเมตร
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  -   เทศบาลตำบลท่าสายลวด 775 707 1,482 2  
1   บ้านแม่ตาว 10,094 9,378 19,472 2,187
  2   บ้านริมเมย 1,086 1,036 2,122 1,364  
5   บ้านหนองกิ่งฟ้า 287 249 536 178
  6   บ้านห้วยม่วง 393 395 788 388  
    รวมทั้งสิ้น 12,635 11,765 24,400 4,119
 
*****ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559*****
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043