หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.thasailoud.go.th/o...
o2. ข้อมูลผู้บริหาร
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.thasailoud.go.th/d... อํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) และ
พระราชบัญญัติกําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.thasailoud.go.th/d... แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.thasailoud.go.th/h...
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.thasailoud.go.th/p... เทศบัญญัติ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.thasailoud.go.th/n...
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.thasailoud.go.th/p...
o9 Social Network https://www.thasailoud.go.th/h... Facebook
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.thasailoud.go.th/f...
 
  (1)     2      3      4      5