หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
 


 
ว่าที่พันตรีธีรยุทธ วุฒิอรรถสาร
ปลัดเทศบาล
 
สำนักปลัด
 


 
นายบุญส่ง ปัทมพงศ์พร
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
 


 
นางนุชรินทร์ กลิ่นลูกอิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
รักษาการ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
 
 


นายสมโพธณ์ คล้ายแท้
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ


นางบุปผา สีตะระโส
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นางสุนิสา ดอนไพรพัน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน


นายจักรพันธ์ สุระมณี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาววรรณระวี สงวนศักดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายพรสวรรค์ จำปา
พนักงานขับรถยนต์


นายจักราวุธ เขียวมูล
พนักงานขับรถยนต์


นายวิทวัสชัย คำยะ
พนักงานจ้างขับรถยนต์
 
 


นายนิคม ปันแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายเเละแผน
 
 


นางนุชรินทร์ กลิ่นลูกอิน
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ


นายอาทิตย์ ทัตมะนิน
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
 
 


นายเฉลิมพงษ์ มนเทียรทอง
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว
ปฏิบัติงาน
 
 


นางสาวกุลธิดา หวันยอด
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
 
 


 
นายนคร ตาคำ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
 
 


จ.ส.อ.คนึง สีด้วง
นิติกร ชำนาญการ
 
 


นางจันทร์เพ็ญ กองธนานันท์
นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ชำนาญการ


นางสาวกิตติภรณ์ ติ๊บปะละวงศ์
เจ้าพนักงานทะเบียน ชำนาญงาน
 
 


จ.ส.ต.ประสิทธิ์ ปาทาน
นักจัดการงานเทศกิจ


นายกิตติศักดิ์ บุญจันทร์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย ปฏิบัติงาน
 
 


นายนิพนธ์ เดชะ ตำเเหน่ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันเเละ
บรรเทาสาธารณภัย
 


นายบรรจบ อุ่นใจ
พนักงานดับเพลิง


นายธนงค์ คำยะ
พนักงานดับเพลิง


นายเสาร์ ตุ้ยเขียว
พนักงานดับเพลิง


นายดำรงชัย คำอินทร์
พนักงานดับเพลิง


นายสมศักดิ์ กันทะวงษ์
พนักงานดับเพลิง


นายไกรลาส กันทะวงษ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายบุญส่ง จันตา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


นายมนัส ไสปา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 
 
 
 
 
       
         
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043