หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าสายลวด ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
 
งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง
การบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอดและ นำข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำในพื้นที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่เทศบาล ดำเนินการลงทะเบียนทางหลวงให้เป็นปัจจุบันเพื่อมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น โดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และทราบว่าถนนสายใดอยู่ในสภาพใด และจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อได เพื่อกำหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการในแผนสามปี

งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และการขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค เพื่อวางแผน บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนสำรวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้ำ สภาพเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ คลองส่งน้ำ หากจำเป็นต้องซ่อมแซม ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (การระบุที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม และแหล่งน้ำเพื่อป้องกันการดำเนินการในพื้นที่ซ้ำซ้อน และเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานภายนอกตามแนวทางของการประสานแผนทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด)

งานด้านการจัดการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
ควรนำผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
 
งานด้านการส่งเสริมการลงทุน
ควรส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานด้านการส่งเสริมการเกษตร
การให้การสนับสนุนและหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นพี่ อาทิ การให้ความรู้ทางวิชาการ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การจำหน่ายผลผลิต การช่วยเหลือหาพันธุ์พืช การบำรุงรักษาดิน จัดหาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ำ และการแปรรูปเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

งานด้านการพาณิชย์กรรม
สำรวจจุดหาบเร่ แผงลอย ว่าสามารถขยายจุดผ่อนปรนเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ หรืออาจสำรวจหาสถานที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับการค้าขาย และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย

งานด้านการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตอันดีงานของประชาชนในท้องถิ่น
 
งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย
สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ

งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
การประนีประนอมข้อพิพาทและการช่วยเหลือทางด้านข้อกฎหมาย

งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นำข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟป่า ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ควรหามาตรการป้องกัน และกำหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี
- การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณะภัยของผู้บริหารและข้าราชการ และเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
- การซักซ้อมการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย กำหนดชั้นการบังคับบัญชา การตัดสินใจ และขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย
- การจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่

งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
สำรวจจุดที่มักเกิดเหตุร้ายภัยอันตราย จากกลุ่มมิจฉาชีพ และหามาตรการป้องกันเพื่อลดจำนวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น กล้องวงจรปิด ให้สำรวจสภาพความสมบูรณ์ของการใช้งาน หากจำเป็นต้องซ่อมแซม ให้เร่งดำเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

งานด้านยาเสพติด
ให้ความสำคัญกับการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้เป็นไปตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยมีกลยุทธ์สำคัญที่จะต้องดำเนินการ คือ 7 แผน 4 ปรับ 6 เร่ง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
       
         
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043