หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล ท่าสายลวด ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
เทศบาลตำบลท่าสายลวด
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
 
 
 
งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง
การบริหารสถานีขนส่งผู้โดยสารอำเภอแม่สอดและ นำข้อมูลสภาพเส้นทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำในพื้นที่มาประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่เทศบาล ดำเนินการลงทะเบียนทางหลวงให้เป็นปัจจุบันเพื่อมีข้อมูลทางหลวงท้องถิ่น โดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ และทราบว่าถนนสายใดอยู่ในสภาพใด และจำเป็นต้องปรับปรุงซ่อมแซมเมื่อได เพื่อกำหนดไว้เป็นแผนงาน/โครงการในแผนสามปี

งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ
เพื่อป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก และการขาดน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแล้ง ให้สำรวจข้อมูลแหล่งน้ำโดยระบุพิกัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ สภาพ และอายุการใช้งานของแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค เพื่อวางแผน บำรุงรักษา หรือซ่อมแซมในแผนพัฒนาสามปี ตลอดจนสำรวจสภาพความสมบูรณ์ของสถานีสูบน้ำ สภาพเครื่องสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ คลองส่งน้ำ หากจำเป็นต้องซ่อมแซม ให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี (การระบุที่ตั้ง พิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงการพัฒนาด้านเส้นทางคมนาคม และแหล่งน้ำเพื่อป้องกันการดำเนินการในพื้นที่ซ้ำซ้อน และเตรียมความพร้อมในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานภายนอกตามแนวทางของการประสานแผนทั้งระดับอำเภอและระดับจังหวัด)

งานด้านการจัดการผังเมืองและการควบคุมอาคาร
ควรนำผังเมือง/ผังชุมชนมาเป็นข้อมูลประกอบการวางแผน
 
งานด้านการส่งเสริมการลงทุน
ควรส่งเสริมแนวความคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ให้เกิดขึ้นแก่คนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน และมุ่งเน้นให้เกิดการพึ่งพาตนเองตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

งานด้านการส่งเสริมการเกษตร
การให้การสนับสนุนและหาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นพี่ อาทิ การให้ความรู้ทางวิชาการ การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกร การจำหน่ายผลผลิต การช่วยเหลือหาพันธุ์พืช การบำรุงรักษาดิน จัดหาปุ๋ย เคมีภัณฑ์ ยาปราบศัตรูพืชในราคาต่ำ และการแปรรูปเพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่

งานด้านการพาณิชย์กรรม
สำรวจจุดหาบเร่ แผงลอย ว่าสามารถขยายจุดผ่อนปรนเพิ่มขึ้นได้อีกหรือไม่ หรืออาจสำรวจหาสถานที่ที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่และเหมาะสมกับการค้าขาย และเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามปีเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มผู้ค้าขาย

งานด้านการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบสภาพแวดล้อม และวิถีชีวิตอันดีงานของประชาชนในท้องถิ่น
 
งานด้านส่งเสริมประชาธิปไตย
สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน สนับสนุนการจัดทำระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชน ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ

งานด้านการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
การประนีประนอมข้อพิพาทและการช่วยเหลือทางด้านข้อกฎหมาย

งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นำข้อมูลการเกิดสาธารณภัยในท้องถิ่น เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ดินถล่ม อาคารถล่ม ภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตราย ภัยจากไฟป่า ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากการคมนาคมและขนส่ง เป็นต้น มาวิเคราะห์หาแนวทางป้องกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ควรหามาตรการป้องกัน และกำหนดเป็นแผนงานไว้ในแผนพัฒนาสามปี
- การส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณะภัยของผู้บริหารและข้าราชการ และเตรียมความพร้อม เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย
- การซักซ้อมการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย กำหนดชั้นการบังคับบัญชา การตัดสินใจ และขั้นตอนในการปฏิบัติเมื่อเกิดสาธารณภัย
- การจัดหาสถานที่ และอุปกรณ์การช่วยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่

งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย
สำรวจจุดที่มักเกิดเหตุร้ายภัยอันตราย จากกลุ่มมิจฉาชีพ และหามาตรการป้องกันเพื่อลดจำนวนการเกิดเหตุร้ายขึ้น กล้องวงจรปิด ให้สำรวจสภาพความสมบูรณ์ของการใช้งาน หากจำเป็นต้องซ่อมแซม ให้เร่งดำเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามปี

งานด้านยาเสพติด
ให้ความสำคัญกับการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ให้เป็นไปตามนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยมีกลยุทธ์สำคัญที่จะต้องดำเนินการ คือ 7 แผน 4 ปรับ 6 เร่ง อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
 
 
 
 
 
       
         
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-563-043